شارژ گاز دی اکسید گوگرد SO2

چهار شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ۰۵:۰۸:

شارژ گاز دی اکسید گوگرد SO2 خلوص بالا آزمایشگاهی در سیلندر های مختلف 10 ,20, 30 ,40 ,50  لیتری 

زمان تحویل گاز SO2  دی اکسید گوگرد 2 الی 3 روز کاری می باشد.